logo configurateur omur

Artikel 1 - Volledigheid


1.1 Deze algemene voorwaarden omvatten alle contractverplichtingen van de partijen. In dit verband wordt de koper geacht deze voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden. Bij elke bestelling aanvaardt koper onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud de algemene voorwaarden die op de datum van de bestelling van kracht zijn. Onder koper wordt verstaan de "consument" als bedoeld in het Franse wetboek voor Consumentenbescherming (Code de la Consommation). Onze Internetcatalogi en -aanbiedingen zijn uitsluitend bedoeld voor de aldus omschreven consument.

1.2 SPTD behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden in voorkomend geval te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing zodra deze online worden geplaatst. De op de consument toepasselijke voorwaarden zijn die welke op het tijdstip van de bestelling van kracht waren.

1.3 Mocht een voorwaarde gebrekkig zijn, dan wordt zij geacht te worden beheerst door de geldende gebruiken bij afstandsverkopen door in Frankrijk gevestigde ondernemingen.

Artikel 2 - Doel


2. Deze algemene voorwaarden hebben ten doel de rechten en plichten van partijen vast te leggen in het kader van online verkopen van de door SPTD via de Internetsite www.myproject.o-mur.com op de markt gebrachte producten, te weten materialen voor woninginrichting.


Artikel 3 - Bestelling


3.1 Koper heeft de mogelijkheid zijn bestelling online te plaatsen via de online catalogus en een bijbehorend formulier op de Internetsite www.myproject.o-mur.com. De koper dient zelf op de genoemde Internetsite de producten te kiezen die hij wil bestellen. Dit gaat als volgt: product(en) kiezen, aan winkelmand toevoegen, een klantaccount aanmaken, het adres en de leveringswijze bevestigen en betalen.

3.2 Voor het bevestigen van de bestelling dient koper, door op de aangegeven plaats te klikken, deze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden. Koper heeft de mogelijkheid de voorwaarden op te slaan en/of te reproduceren. Ook dient koper het adres en de leveringswijze te kiezen, en tot slot de betaalwijze te bevestigen.

3.3 Een geplaatste bestelling houdt aanvaarding in van de prijs en de omschrijving van het product dat op de besteldatum voor verkoop beschikbaar is. De  hoofdkenmerken van het product, met name de specificaties, afbeeldingen en aanduidingen m.b.t. de afmetingen of capaciteit van het product, worden weergegeven op de Internetsite www.o-mur.com. Koper dient de productbeschrijving te raadplegen om kennis te nemen van de belangrijkste eigenschappen en bijzonderheden ervan.

3.4 De verkoop is pas definitief nadat SPTD via e-mail een bevestiging van de bestelling aan koper heeft verzonden en SPTD de volledige verkoopprijs heeft geïncasseerd.
Koper heeft alvorens zijn aanvaarding te bevestigen de mogelijkheid zijn bestelling en het totaalbedrag ervan te controleren en eventuele fouten te verbeteren (conform het bepaalde in artikel 1127-2 van het Franse Burgerlijk Wetboek (Code Civil). Genoemde bevestiging vormt een bewijs van het verkoopcontract.
Het is dus aan koper om de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden. Een via de Internetsite  www.o-mur.com geplaatste bestelling vormt een op afstand tussen koper en SPTD gesloten contract.
In geval van een verkeerd adres of enig ander aan koper te wijten probleem, behoudt SPTD zich het recht voor de bestelling te blokkeren tot het probleem is opgelost.

3.5 SPTD behoudt zich het recht voor een bestelling op legitieme gronden te weigeren, met name wanneer de bestelde hoeveelheden abnormaal groot zijn in verhouding tot de doorgaans door een koper of particulier bestelde hoeveelheden. SPTD kan een bestelling weigeren indien koper als insolvabel bekend staat of indien SPTD in het verleden met koper een betalingsprobleem heeft gehad. De bestelling is van koper persoonlijk en mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SPTD niet worden overgedragen. Koper kan de bestelling aan geen enkele derde overdragen of doorgeven.

3.6 In geval van problemen bij de bevoorrading van grondstoffen en met name bij schaarste doet SPTD de bestelling gestand naar gelang de beschikbaarheid van de producten. Ingeval een besteld product of onderdeel onbeschikbaar is, brengt SPTD koper hiervan via e-mail op de hoogte en kan zij, in geval van permanente onbeschikbaarheid, koper een product of onderdeel met een vergelijkbare kwaliteit en prijs aanbieden of een tegoed ter hoogte van de aanbetaling of de prijs dat bij een volgende aankoop wordt geïncasseerd. Ingeval koper dit weigert, gaat SPTD uiterlijk binnen 14 dagen over tot terugbetaling van de betaalde bedragen. SPTD is benevens de terugbetaling van de betaalde bedragen niet verplicht tot enige annuleringsvergoeding, behalve indien de niet-nakoming van het contract uitsluitend en rechtstreeks aan SPTD te wijten is.

3.7 SPTD verbindt zich ertoe een product te leveren dat conform is aan de bestelling. Niettemin kan SPTD wijzigingen aan het bestelde product aanbrengen die verband houden met de technische ontwikkelingen, zulks onder de voorwaarden bedoeld in artikel R. 212-4 van het Franse wetboek voor Consumentenbescherming.

Artikel 4 - Elektronische handtekening

Met de online verstrekking van zijn bankgegevens en de bevestiging van de bestelling stemt koper met de verkoop in en wordt het voor de bestelling verschuldigde bedrag opeisbaar.


Artikel 5 – Aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden


5.1 De algemene verkoopvoorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de site www.o-mur.com alsmede tijdens de online bestelling (mogelijkheid tot downloaden en afdrukken) en zijn tevens opvraagbaar via contact@o-mur.com.

Door de bestelling te bevestigen aanvaardt koper deze algemene verkoopvoorwaarden zonder beperking of voorbehoud.

Koper verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en deze te hebben aanvaard door het daarvoor bedoelde vakje aan te vinken alvorens over te gaan tot de online bestelling. Koper verklaart tevens kennis te hebben genomen van de algemene gebruiksvoorwaarden van de Internetsite "www.o-mur.com".

Artikel 6 – Transactiebewijs

De door SPTD onder redelijke beveiligingsvoorwaarden in de computersystemen bijgehouden registers worden aangemerkt als bewijs van de communicatie tussen partijen, de bestelling en de betaling. Bestelbonnen en facturen worden op een duurzaam en betrouwbaar medium opgeslagen en kunnen als bewijsstukken worden gebruikt.

Artikel 7 – Productinformatie

7.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en onderdelen zoals deze op de besteldatum worden weergegeven op de SPTD-Internetsite en die door SPTD zijn aangemerkt als verkocht en verzonden. Producten worden aangeboden zolang de voorraad strekt.

7.2 De producten en onderdelen worden met de grootst mogelijke precisie beschreven en weergegeven.

7.3 De foto's van de producten en onderdelen zijn niet-contractueel.

Artikel 8 - Prijs

8.1 De prijzen zijn conform het op de dag van bestelling geldende tarief, exclusief vervoerskosten. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen in euro's. In de prijs is het btw-tarief opgenomen dat op de dag van bestelling van toepassing is; elke wijziging van het geldende btw-tarief wordt automatisch doorberekend in de prijs van de producten in de online winkel.

8.2 De door SPTD vermelde tarieven zijn vast en definitief op de datum van bestelling en worden gegarandeerd tot op de dag van levering. Indien de levering niet binnen de voorziene termijn heeft plaatsgevonden, wordt de prijsgarantie verlengd tot de dag van daadwerkelijke levering, tenzij de vertraging aan koper te wijten is.

8.3 SPTD kan de tarieven te allen tijde herzien, maar verplicht zich ertoe de op het tijdstip van de bestelling weergegeven tarieven te hanteren. Indien een of meerdere heffingen of bijdragen, met name milieuheffingen of -bijdragen, in het leven worden geroepen of gewijzigd, kan dit in de verkoopprijs van de producten worden doorberekend.

8.4 Een bestelling die niet volledig is betaald, wordt niet in behandeling genomen.

8.5 Bij gebreke van volledige of gedeeltelijke betaling behoudt SPTD zich het recht voor de uitvoering van de verkoop en de betaling van de verkoopprijs te eisen, waarbij vermeld zij dat elk door koper verschuldigd bedrag tegen de wettelijke rente rentedragend is vanaf de dag dat het bedrag opeisbaar is, hetzij de verkoop door middel van een aangetekende brief met bewijs van ontvangst te annuleren, in voorkomend geval onder terugzending van het product of onderdeel en, bij wijze van schadevergoeding, reeds betaalde bedragen te behouden.

8.6 Indien koper verzoekt om uitstel van levering van het bestelde product of onderdeel tot na de aangegeven datum, behoudt SPTD zich het recht voor opslagkosten in rekening te brengen, met dien verstande dat het leveringsuitstel maximaal dertig (30) dagen mag bedragen.

Artikel 9 – Betaalwijze

9.1 Het betreft een bestelling met betalingsverplichting; dit houdt in dat door het plaatsen van de bestelling volledige betaling door koper vereist is.

9.2 Voor het betalen van de bestelling kan koper zijn creditcard gebruiken. Koper garandeert SPTD dat hij tijdens de bevestiging van de bestelbon over deeventueel benodigde autorisaties voor het gebruik van deze betaalwijze beschikt. SPTD behoudt zich het recht voor bestellingen en leveringen op te schorten indien de officieel geaccrediteerde instanties een autorisatie voor betaling via creditcard weigeren of indien geen betaling plaatsvindt. SPTD behoudt zich met name het recht voor tot weigering een levering uit te voeren of een bestelling in behandeling te nemen van een koper die een eerdere bestelling geheel of gedeeltelijk niet heeft betaald of met wie een betalingsgeschil aanhangig is. SPTD hanteert een verificatieprocedure voor bestellingen om te waarborgen dat geen enkele persoon de bankgegevens van een andere persoon buiten diens weten om gebruikt. In het kader van deze verificatieprocedure kan koper verzocht worden per fax een kopie te versturen van een identieitsbewijs en een bewijs van domicilie. De bestelling wordt in dat geval pas bevestigd nadat de verzonden documenten zijn ontvangen en geverifieerd.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendomsoverdracht vindt eerst plaats na betaling van de volledige prijs. Het geleverde en gefactureerde product blijft eigendom van SPTD totdat het volledig is betaald. De betaling omvat de daadwerkelijk ontvangst van het bedrag, de overhandiging van een wisselbrief of enige andere titel die een betalingsverplichting met zich meebrengt doch geen betaling vormt. Niettemin wordt uitdrukkelijk vermeld dat koper vanaf de feitelijke overhandiging verantwoordelijk is voor het door hem ontvangen product of onderdeel. Het bezit van c.q. de macht over het product of het onderdeel brengt risico-overdracht met zich mee.

10.2 Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SPTD mag koper geen producten of onderdelen verkopen of verpanden zolang de prijs niet volledig is betaald.

10.3 Zolang de prijs niet volledig is betaald, is koper aansprakelijk voor verlies, beschadiging, diefstal en/of waardevermindering, om welke reden dan ook, van het verkochte product of onderdeel. Dientengevolge verplicht koper zich ertoe om bij een solvabele verzekeringsmaatschappij een verzekering voor bovengenoemde risico's af te sluiten.

10.4 Ingeval van terugvordering of ontbinding komen de eventuele demontage- en herstelkosten voor rekening van koper.

Artikel 11 – Beschikbaarheid producten – Terugstorting

11.1 Behalve bij overmacht of bij periodieke sluiting van de online winkel, die duidelijk op de homepage van de site wordt aangegeven, zijn de verzendtermijnen, voor zover de producten of onderdelen voorradig zijn, als hieronder vermeld. De verzendtermijn begint te lopen vanaf de registratiedatum van de bestelling zoals vermeld in de bevestigingsmail.

11.2 Voor leveringen in continentaal Frankrijk bedraagt de termijn 7 werkdagen voor een Relais Colis-zending en 2 werkdagen ofwel 48 uur voor een GLS-zending, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop koper zijn bestelling heeft geplaatst (bestellingen geplaatst vóór 15 uur).

11.3 In geval van niet-naleving van de contractuele termijn kan koper het contact door middel van een aangetekende brief met bewijs van ontvangst ontbinden, zulks na SPTD te hebben verzocht binnen een redelijke aanvullende termijn tot levering over te gaan. Koper kan, indien hij dat wenst, niettemin overgaan tot ontbinding van het contract indien de bovengenoemde data of termijnen voor hem een essentiële voorwaarde voor het contract vormen. In een dergelijk geval stort SPTD, bij ontbinding van het contract, aan koper alle betaalde bedragen terug, zulks uiterlijk binnen 14 dagen na opzegging van het contract.

11.4 Onderdelen die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de producten zijn beschikbaar gedurende een periode van drie (3) maanden, te rekenen vanaf de aankoopdatum van het product of de producten.

Artikel 12 - Levering

12.1 Levering vindt eerst plaats nadat de bankinstelling van SPTD de betaling heeft bevestigd. Overeenkomstig het bepaalde in artikel L. 216-1, lid 3, van het Franse Wetboek voor Consumentenbescherming vindt de levering plaats door middel van de fysieke aflevering van het product door een expediteur of vervoerder aan koper op het op de bestelbon vermelde adres.

12.2 Bij gebreke van een adresvermelding op de bestelbon of indien geen adres is doorgegeven, worden de producten of onderdelen op risico van koper bij SPTD opgeslagen. Ingeval een verkeerd adres is vermeld, worden de producten of onderdelen bij de vervoerder opgeslagen. SPTD behoudt zich het recht voor om op de datum van feitelijke levering de door haar of door de vervoerder gemaakte opslagkosten in rekening te brengen.

Indien de bestelde producten, op grond van elke reden anders dan overmacht, niet binnen een termijn van 15 dagen na de besteldatum zijn geleverd, kan de verkoop op schriftelijk verzoek van koper worden ontbonden onder de voorwaarden bedoeld in de artikelen L. 216-2, L. 216-3 en L. 241-4 van het Franse wetboek voor Consumentenbescherming.

De door koper betaalde bedragen worden dan uiterlijk binnen veertien dagen na de datum van opzegging van het contract teruggestort, met uitsluiting van eventuele schadevergoedingen of inhoudingen.

12.3 Ingeval een verschuldigde factuur niet volledig is betaald, behoudt SPTD zich het recht voor alle lopende en/of toekomstige leveringen op te schorten.

12.4 Indien de originele verpakking op het tijdstip van levering is beschadigd, gescheurd of geopend, dient koper de staat van de producten of onderdelen te controleren. Indien de producten of onderdelen zijn beschadigd, is koper verplicht het collo te weigeren en een voorbehoud op de pakbon te vermelden (collo geweigerd want geopend of beschadigd).

12.5 Koper dient op de pakbon schriftelijk en nauwgezet voorbehoud te maken en dit te ondertekenen wanneer iets met de levering mis is (schade, ontbrekend product in relatie tot pakbon, beschadigde verpakking, gebroken product, e.d.). Deze controle wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra koper of een andere door hem geautoriseerde persoon de pakbon heeft ondertekend.

12.6 Koper dient zijn voorbehoud uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de artikelen door middel van een aangetekende brief bij de vervoerder te melden en een kopie van deze brief per fax of post aan SPTD te zenden naar het in de disclaimer van de site of naar de aan het slot van deze algemene verkoopvoorwaarden vermelde adres.

Artikel 13 - Vervoer

13.1 Overeenkomstig artikel 8.1 worden de vervoerskosten in rekening gebracht bovenop de prijs van het door koper bestelde product (behoudens schriftelijk overeengekomen bijzondere voorwaarden).

13.2 Op het moment dat het product door een vervoerder wordt afgeleverd dient koper in aanwezigheid van de vervoerder de staat van het geleverde product te controleren en, in geval van schade of ontbrekende producten, nauwgezette voorbehouden te maken op de vrachtbrief (schade, ontbrekend product in relatie tot de pakbon, beschadigd collo, gebroken product, e.d.). De levering van een collo waarvan het garantietape is verwijderd of aangetast dient absoluut te worden geweigerd.

13.3 Bij aflevering door een expediteur of vervoerder wordt het product uitsluitend bij de ingang van het op de bestelbon vermelde adres afgeleverd, op de openbare weg of aan de rand van het eigen of gehuurde pand; de koper is verantwoordelijk voor het vervoer van het product naar de gewenste locatie; het product wordt niet in de woonruimte of enige andere ruimte afgeleverd.

13.4 Het risico van verlies of beschadiging van de producten wordt overgedragen op het moment dat een koper, of een door hem aangewezen derde, het product fysiek in bezit neemt, zonder onderscheid naar de aard ervan.

13.5 Een product dat bij koper wordt afgeleverd door een door SPTD gekozen vervoerder, wordt vervoerd op risico van SPTD.

Artikel 14: Klachten - retouren

14.1 Eventuele klachten dienen binnen een termijn van 48 uur na ontvangst van de goederen per e-mail, post of fax aan SPTD te worden gericht (zie gegevens aan het einde van dit document). Het is aan koper om aan te tonen dat daadwerkelijk sprake is van een non-conformiteit, verborgen gebrek of tekortkoming. Koper dient SPTD de gelegenheid te bieden om de klacht vast te stellen en hiervoor in voorkomend geval een oplossing te vinden. In dit verband kan het voorkomen dat een vertegenwoordiger of technicus van SPTD zich ter plaatse begeeft voor een expertise. In afwachting hiervan mag koper niet zelf of via een derde met een oplossing komen.

14.2 Na de ontvangst en bevestiging van het akkoord van de aftersales van SPTD dient een door wettelijke garantie gedekt product nieuw, volledig en in de oorspronkelijke verpakking en staat te worden geretourneerd. Een product dat retour wordt gezonden dient te worden voorzien van een op het collo aangebrachte retourbon en dient zich te bevinden in de staat waarin SPTD het heeft afgeleverd. De frankeringskosten van de retourzending worden uiterlijk dertig dagen na ontvangst van het product door SPTD aan koper vergoed.

14.3 Indien geen oplossing wordt gevonden binnen 21 dagen na de klacht van koper bij de aftersales van SPTD, kan koper zich voor een minnelijke regeling tot de consumentenmediator wenden. Koper stemt ermee in dat de mediator, wiens naam en adres hierna worden vermeld, als enige bevoegd is om in het kader van een bemiddelingsproces kennis te nemen van de geschillen die voortvloeien uit dit document en uit het bijbehorende contract dat later zou kunnen worden gesloten. Naam en adres van de consumentenmediator:

De heer Christian DELESALLE Fédération du Commerce et de la Distribution
12 rue Euler 75008, Parijs
e-mail: cdelesalle@fcd.fr

Artikel 15: Wettelijke garantie

SPTD wijst erop dat koper de volgende wettelijke garanties heeft:

SPTD is gehouden aan de wettelijke conformiteitsgarantie bedoeld in de artikelen L. 217-4 t/m L.217-14 van het Franse wetboek voor Consumentenbescherming alsmede aan de garantie voor gebreken aan de verkochte zaak, onder de voorwaarden bedoeld in de artikelen 1641 t/m 1649 en 2232 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

Als de consument zich beroept op de wettelijke conformiteitsgarantie heeft hij hiervoor een termijn van twee jaren vanaf de aflevering van de zaak;  hij kan kiezen tussen herstel of vervanging van de zaak, onder voorbehoud van de kostenvoorwaarden bedoel in artikel L. 217-9 van het Franse wetboek voor Consumentenbescherming; behoudens voor tweedehands zaken waarvoor de termijn zes maanden bedraagt, hoeft de consument het gebrek aan conformiteit van de zaak niet aan te tonen gedurende een periode van vierentwintig maanden na aflevering van de zaak.

De wettelijke conformiteitsgarantie is van toepassing los van een eventuele handelsgarantie.

De consument kan besluiten een beroep te doen op de garantie voor verborgen gebreken aan de verkochte zaak in de zin van artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek. In dat geval kan hij kiezen tussen ontbinding van de verkoop of een korting op de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

  • Artikel L. 217-4 van het Franse wetboek voor Consumentenbescherming: "De verkoper levert een zaak die overeenstemt met het contract en is aansprakelijk voor conformiteitsgebreken bij de aflevering ervan. De verkoper is eveneens aansprakelijk voor conformiteitsgebreken voortvloeiend uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie indien hij hiervoor volgens het contract verantwoordelijk is of indien deze onder zijn verantwoordelijkheid heeft plaatsgevonden.
  • Artikel L. 217-5 van het Franse wetboek voor Consumentenbescherming: "De zaak is conform het contract:

1. Indien deze geschikt is voor het doorgaans verwachte gebruik van een dergelijke zaak en, in voorkomend geval: Indien deze overeenkomt met de beschrijving die de verkoper ervan heeft gegeven en de eigenschappen heeft die de verkoper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model; Indien deze de eigenschappen heeft die een koper met recht kan verwachten gelet op de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger, met name via reclame of etikettering;
2. Indien deze de in onderlinge overeenstemming tussen de partijen gedefinieerde eigenschappen bezit of geschikt is voor een door de koper gewenst bijzonder gebruik, waarvan de verkoper in kennis is gesteld en dat door de verkoper is aanvaard."

  • Artikel L. 217-12 van het Franse wetboek voor Consumentenbescherming: "De mogelijkheid tot vordering wegens conformiteitsgebreken verjaart na een periode van twee jaren vanaf de aflevering van de zaak." Wanneer de consument een beroep doet op de wettelijke conformiteitsgarantie heeft hij de keuze tussen herstel of vervanging van de zaak, onder voorbehoud van de kostenvoorwaarden bedoeld in artikel L. 217-9 van het Franse wetboek voor Consumentenbescherming; hierbij hoeft hij het bestaan van het conformiteitsgebrek niet aan te tonen in de vierentwintig maanden volgend op de aflevering van de zaak, behoudens voor tweedehands goederen, waarvoor de termijn 6 maanden bedraagt (art. 217-7 van het Franse wetboek voor Consumentenbescherming). Koper kan besluiten een beroep te doen op de garantie voor verborgen gebreken aan het product overeenkomstig artikel 1641 e.v. van het Franse Burgerlijk Wetboek (hierna weergegeven). In dat geval kan hij kiezen tussen ontbinding van de verkoop of een korting op de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Franse Burgerlijk Wetboek.
  • Artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek: "De verkoper dient garant te staan voor de verborgen gebreken aan de verkochte zaak die deze ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor de zaak is bestemd, of waardoor de gebruiksmogelijkheden dermate worden verminderd dat de koper de zaak niet zou hebben gekocht, of er minder geld voor zou hebben gegeven als hij van de gebreken op de hoogte was geweest."
  • Artikel 1644 van het Franse Burgerlijk Wetboek: "In de gevallen genoemd in de artikelen 1641 en 1643 heeft de koper de keuze om de zaak terug te geven en zijn geld terug te krijgen, of de zaak te houden en een (door een deskundige te begroten) deel van zijn geld terug te krijgen."
  • Artikel 1648, lid 1, van het Franse Burgerlijk Wetboek: "Een vordering wegens koopvernietigende gebreken dient door de koper te worden ingesteld binnen een termijn van twee jaren vanaf de ontdekking van het gebrek."
  • Om zijn rechten te doen gelden dient koper SPTD binnen de hierboven bedoelde termijn schriftelijk op de hoogte te brengen van de non-conformiteit van de producten en de gebrekkige producten naar de winkel terug te zenden of te brengen in de staat waarin deze zijn ontvangen tezamen met alle bestanddelen (toebehoren, verpakking, handleiding, e.d.).
  • SPTD vergoedt, vervangt of herstelt de producten of onderdelen onder garantie die als non-conform of gebrekkig worden aangemerkt. In geval van levering worden de verzendkosten vergoed op basis van het gefactureerde tarief en de retourkosten worden vergoed na overlegging van de nodige bewijsstukken.
  • De terugbetaling van de non-conform of gebrekkig bevonden producten vindt zo snel mogelijk plaats, doch uiterlijk binnen dertig dagen nadat SPTD het conformiteitsgebrek of verborgen gebrek heeft vastgesteld.
  • De terugbetaling vindt plaats via creditering van de bankrekening van koper of verzending van een bankcheque aan koper. SPTD kan in de volgende gevallen niet aansprakelijk worden gesteld:

1. niet-naleving van de wetgeving van het land waarin de producten worden geleverd (de koper dient dit te verifiëren),
2. verkeerd gebruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud door koper, normale slijtage van het product, ongeval of overmacht. De garantie is hoe dan ook beperkt tot de vervanging of vergoeding van de non-conforme of gebrekkige producten.

NAAM EN ADRES GARANTIEVERANTWOORDELIJKE: SPTD, Mérignac Innolin, 10 rue du Golf 33700 MERIGNAC - Frankrijk

Artikel 16: Aansprakelijkheid

SPTD is niet aansprakelijk voor niet-nakoming of slechte nakoming als gevolg van handelen of nalaten van de consument of van een derde contractpartij, of in geval van overmacht.

Artikel 17 - Terugtrekkingsrecht

17.1 Koper beschikt over een termijn van 14 dagen om zijn terugtrekkingsrecht uit te oefenen, behoudens voor contracten voor de verstrekking van zaken die volgens de specificaties van koper worden vervaardigd of die duidelijk zijn gepersonaliseerd, zoals zaken op maat, en voor contracten voor de verstrekking van zaken die na levering uit hoofde van de aard ervan onlosmakelijk met andere artikelen worden vermengd (contracten waarbij het terugtrekkingsrecht niet kan worden uitgeoefend). De terugtrekkingstermijn verstrijkt veertien dagen nadat de consument, of een door koper aangewezen derde, anders dan de vervoerder, de zaak fysiek in bezit heeft genomen. Indien het een contract betreft dat betrekking heeft op meerdere zaken die koper via een enkele bestelling heeft besteld en de zaken separaat worden geleverd, verstrijkt de terugtrekkingstermijn veertien dagen na de dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, anders dan de vervoerder, de laatste zaak fysiek in bezit heeft genomen. Indien het een contract betreft dat betrekking heeft op een zaak in meerdere partijen of onderdelen, verstrijkt de terugtrekkingstermijn veertien dagen na de dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, anders dan de vervoerder, de laatste zaak of het laatste onderdeel fysiek in bezit heeft genomen.

17.2 Om zijn terugtrekkingsrecht uit te oefenen dient koper zijn besluit tot terugtrekking uit dit contract mede te delen via het in bijlage bijgevoegde terugtrekkingsformulier of via een andere eenduidige verklaring, waarin de wil tot terugtrekking wordt uitgedrukt, zulks per aangetekende brief met bewijs van ontvangst aan SPTD. Om de terugtrekkingstermijn na te leven dient koper zijn mededeling met betrekking tot de uitoefening van het terugtrekkingsrecht vóór het verstrijken van de terugtrekkingstermijn te verzenden. In geval van terugtrekking betaalt SPTD aan koper alle van koper ontvangen bedragen terug, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten indien koper een andere leveringswijze heeft gekozen dan de goedkopere door SPTD aangeboden standaard levering), zulks zonder overdreven vertraging en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat SPTD op de hoogte is gebracht van het besluit tot terugtrekking uit dit contract. SPTD gaat over tot terugbetaling via dezelfde betaalwijze als die welke koper voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij koper uitdrukkelijk een andere betaalwijze overeenkomt; voor koper zijn aan de terugbetaling in elk geval geen kosten verbonden. Koper dient de zaak zonder overdreven vertraging aan SPTD terug te zenden of bij SPTD terug te brengen, doch in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen na de mededeling van het besluit tot terugtrekking. Deze termijn wordt geacht te zijn gerespecteerd wanneer koper de zaak vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen terugstuurt. Koper draagt de rechtstreekse kosten voor de terugzending van de zaak. Indien de zaak, gelet op de aard ervan, niet normaal per post kan worden geretourneerd, worden de kosten geraamd op een maximum van ongeveer 150 (honderdvijftig) euro inclusief belastingen. SPTD kan de terugbetaling uitstellen totdat zij de zaak heeft ontvangen of totdat zij een bewijs heeft ontvangen dat de zaak is verzonden, naar gelang van welke datum eerder valt.

17.3 Terugname is alleen mogelijk indien het product of onderdeel compleet wordt teruggestuurd, volledig en intact in de oorspronkelijke verpakking en in staat om opnieuw te worden verkocht. Een product dat is beschadigd of waarvan de oorspronkelijke verpakking is beschadigd, kan niet worden vergoed of geruild. De koper is uitsluitend aansprakelijk voor waardevermindering van de zaak als gevolg van andere handelingen dan die welke nodig zijn voor de vaststelling van de aard, eigenschappen en goede werking ervan.

Artikel 18 - Overmacht

18.1 Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-nakoming of de vertraging bij de uitvoering van hun verplichtingen, zoals in deze voorwaarden beschreven, voortvloeit uit een geval van overmacht in de zin van artikel 1218 van het Franse Burgerlijk Wetboek. SPTD kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de vertraging in de levering wordt veroorzaakt door toeval of overmacht.

18.2 In geval van overmacht wordt de uitvoering van het contract in eerste instantie geschorst. Het geval van overmacht dient door middel van een aangetekende brief met bewijs van ontvangst te worden medegedeeld. De contractuele termijn wordt hoe dan ook automatisch met de duur van de vertraging verlengd. Indien de overmachtsituatie langer dan een maand aanhoudt, kan dit contract door SPTD of door koper, zonder schadevergoeding, wederzijds worden ontbonden door middel van een kennisgeving per aangetekende brief met bewijs van ontvangst. De kosten van de reeds door SPTD ondernomen werkzaamheden komen evenwel ten laste van koper.

Artikel 19 - Intellectuele en industriële eigendom

Alle tekeningen, modellen, merken, foto's, teksten, afbeeldingen, plattegronden, schema's en in het algemeen alle bestanddelen met betrekking tot het ontwerp en de constructie van de door SPTD op de markt gebrachte producten en onderdelen alsmede alle op de site www.myproject.o-mur.com geplaatste technische en commerciële informatie zijn eigendom van SPTD, die enig houder is van de industriële en/of intellectuele eigendomsrechten van deze bestanddelen. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SPTD mogen deze niet worden gereproduceerd of aan derden bekend worden gemaakt. Elke gehele of gedeeltelijk vertoning en/of reproductie van een industrieel en/of intellectueel eigendomsrecht van SPTD levert nadruk op waarvoor de dader civiel- en strafrechtelijk kan worden vervolgd.

Artikel 20 - Bescherming persoonsgegevens

Behoudens bijzondere vermelding is de inwinning van persoonsgegevens verplicht voor het in behandeling nemen van de bestelling en de opvolging ervan. SPTD verwerkt deze persoonsgegevens met name voor klantenbeheer en acquisitiedoeleinden. Overeenkomstig de Franse wet Bescherming Persoonsgegevens (Loi informatique et Libertés) van 6 januari 1978 heeft de koper recht op inzage en rectificatie van zijn gegevens en kan hij de verwerking ervan om gegronde redenen weigeren; de koper kan deze rechten uitoefenen door zich tot SPTD te wenden; bij elk verzoek dient een kopie (voor- en achterzijde) van een identiteitsbewijs te worden verstrekt. Cookies: bij de verbinding met een Internetserver wordt een aantal gegevens naar de browser verzonden en op de harde schijf van de koper opgeslagen. Deze gegevens worden gebundeld in een "cookie"-bestand. Hiermee kan informatie worden opgeslagen over de zoekacties van koper op de site (bezochte pagina's, datum en tijd bezoek, e.d.); ook vergemakkelijkt dit het gebruik van de site door koper, met name bij opvolgende bezoeken. Deze informatie wordt een jaar lang op de computer van koper bewaard. Koper kan de cookies te allen tijde via zijn browser verwijderen.

Artikel 21: Varia

21.1 Het feit dat SPTD een of meerdere clausules van deze algemene verkoopvoorwaarden niet strikt zou toepassen kan nimmer worden geïnterpreteerd als afstand van deze voorwaarde(n) in de toekomst of als afstand van enige andere clausule of van alle algemene verkoopvoorwaarden.

21.2 Nietigheid van een contractclausule leidt niet tot nietigheid van de algemene verkoopvoorwaarden.

21.3 Deze algemene voorwaarden zijn oorspronkelijk in het Frans opgesteld. De Franse versie is doorslaggevend en heeft voorrang op elke andere versie in een vreemde taal.

21.4 SPTD behoudt zich het recht voor op elk moment tijdelijk de toegang tot de site of een deel ervan te onderbreken op grond van technische redenen, wijziging van contractvoorwaarden of aanpassing van de site aan de wet- en regelgeving, zulks zonder de verplichting om koper hiervan vooraf op de hoogte te brengen.

Artikel 22: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

22.1 Het onderhavige contract wordt beheerst door het Frans recht.

22.2 In geval van geschillen wordt de bevoegde rechter overeenkomstig de wet aangewezen.

GEGEVENS SPTD:
SPTD, Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een enkele vennoot en een maatschappelijk kapitaal van 70.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van BORDEAUX onder nummer 415 014 018.
Adres hoofdkantoor: SPTD, 10 rue du Golf Parc Innolin Bat M2 33700 MERIGNAC - Frankrijk
Telefoonnummer: 05 57 53 39 90 (in Frankrijk gratis via een vaste lijn)
Faxnummer: 05 56 47 30 94
e-mail: sptd@sptd.fr


TERUGTREKKINGSFORMULIER