Presentatie website


Uit hoofde van artikel 6 van de Franse wet nr.  2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, wordt aan de gebruikers van de website www.o-mur.com de identiteit bekendgemaakt van de bij de bouw en het onderhoud van de site betrokken partijen:

Eigenaar:
BRICONORD
CS 20001
RN10
VIGNOLLES
16300 BARBEZIEUX - Frankrijk

Redacteur: Briconord – contact@o-mur.com
De redacteur is een natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Webmaster : Briconord – contact@o-mur.com

Credits: De website is ontworpen door TemplateTrip en ontwikkeld door SUPERDEV. Het Prestashop-thema is Furniture.

Hosting: Ovh.com. 2 rue Kellermann 59100 Roubaix – Frankrijk.

Gebruikte ontwikkelingstechnologie: Prestashop

Algemene gebruiksvoorwaarden website en aangeboden diensten

Door de site www.o-mur.com te gebruiken accepteert u alle volgende algemene gebruiksvoorwaarden in hun geheel. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld; de gebruikers van de site www.o-mur.com wordt daarom verzocht deze voorwaarden regelmatig te bekijken.

Deze site is voor de gebruikers op elk moment normaal toegankelijk. www.o-mur.com kan evenwel besluiten de site voor technisch onderhoud stil te leggen. In dat geval wordt ernaar gestreefd de gebruikers van tevoren van de desbetreffende tijdstippen op de hoogte te brengen.

De site www.o-mur.com wordt regelmatig door Briconord geactualiseerd. Ook de disclaimer kan op elk moment worden gewijzigd. De disclaimer blijft echter van toepassing op de gebruiker, die wordt verzocht er zo dikwijls mogelijk kennis van te nemen.

Beschrijving aangeboden diensten

De site www.o-mur.com heeft ten doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.

Briconord streeft ernaar om op de site  www.o-mur.com de meest exacte informatie te verstrekken. Briconord kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onjuistheden of tekortkomingen bij het actualiseren van de site, ongeacht of dit aan haar te wijten is of aan derden die haar de informatie verstrekken.

Alle op de site www.o-mur.com vermelde informatie is louter informatief van aard en kan worden aangepast. De op de site www.o-mur.com vermelde informatie is niet uitputtend. De informatie wordt verstrekt onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die na de online publicatie zijn aangebracht.

Contractuele beperkingen m.b.t. technische gegevens

De site gebruikt JavaScript-technologie.

De Internetsite kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade als gevolg van het gebruik van de site. De gebruiker is verplicht om voor de toegang tot de site recente virusvrije computerapparatuur en -programmatuur te gebruiken met een recente, up-to-date browser.

Intellectuele eigendom en nadruk

Briconord is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en heeft het gebruiksrecht op alle op de site toegankelijke onderdelen, zoals teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden en software.
Elke gehele of gedeeltelijk reproductie, vertoning, publicatie of bewerking van site-onderdelen, via welk middel of procedé dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Briconord.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de onderdelen ervan wordt aangemerkt als nadruk en wordt vervolgd overeenkomstig het bepaalde in artikel L. 335-2 e.v. van het Franse wetboek op de Intellectuele Eigendom.

Aansprakelijkheidsbeperking

Briconord kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de computerapparatuur en -programmatuur van de gebruiker als gevolg van de toegang tot de site www.o-mur.com, indien dit wordt veroorzaakt door het gebruik van computerapparatuur of -programmatuur die niet voldoet aan de in punt 4 genoemde specificaties, of door een bug of incompatibiliteit.

Briconord kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals gederfde handel of gemiste kansen) als gevolg van het gebruik van de site www.o-mur.com. De website biedt de gebruiker een aantal interactieve opties (mogelijkheid om vragen te stellen via de contactpagina). Briconord behoudt zich het recht voor om elke content die in strijd met de Franse wet- en regelgeving zou zijn, met name met de bepalingen m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens, zonder ingebrekestelling te verwijderen.  Briconord behoudt zich tevens het recht voor een gebruiker in voorkomend geval civiel- of strafrechtelijk te vervolgen, met name bij berichten die racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch van aard zijn, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, enz.).

Beheer persoonsgegevens

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese Richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de site www.o-mur.com kunnen de volgende gegevens worden opgeslagen: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang tot de site www.o-mur.com heeft gekregen, de internetprovider van de gebruiker en het IP-adres van de gebruiker.

Briconord verzamelt in elk geval uitsluitend persoonsgegevens van gebruikers ten behoeve van bepaalde diensten die op site www.o-mur.com worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie bewust, met name wanneer hij de informatie zelf intypt. Op  de site www.o-mur.com wordt aangegeven of de gebruiker al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 38 e.v. van Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens heeft elke gebruiker recht op inzage, rectificatie en verwijdering van de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens. Dit kan de gebruiker doen door middel van een ondertekend schriftelijk verzoek, met een ondertekende kopie van zijn identiteitsbewijs en onder vermelding van het adres waar het antwoord naartoe moet worden gezonden.

Er worden geen persoonsgegevens van de gebruiker van de site www.o-mur.com gepubliceerd buiten zijn weten om of via welk medium dan ook uitgewisseld, doorgegeven, overgedragen of verkocht aan derden. Alleen bij een overname van Briconord en haar rechten zou genoemde informatie aan de eventuele overnemende onderneming worden overgedragen, die op haar beurt  dezelfde verplichtingen ten aanzien van het bewaren en wijzigen van de gegevens van de gebruikers van de site www.o-mur.com zou hebben.

Bovengenoemde site is bij de Franse Commissie voor de Bescherming van Persoonsgegevens (CNIL) aangemeld onder nummer 2073658.

De databanken vallen onder de bescherming van het bepaalde in de wet van 1 juli 1998 ter omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Hypertekstlinks en cookies

De site www.o-mur.com bevat een aantal hypertekstlinks naar andere sites. Deze links zijn met toestemming van Briconord aangebracht. Briconord kan de content van de via deze links bezochte sites niet verifiëren en hier derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor aanvaarden.

Als een gebruiker de site www.o-mur.com bezoekt, kunnen er cookies op zijn computer worden geplaatst.

Wat is een "cookie"?

Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar waarin informatie wordt opgeslagen over de navigatieactiviteiten van een computer op een site. Met deze gegevens worden volgende navigatiesessies op de site vergemakkelijkt en kunnen uiteenlopende frequentiemetingen worden uitgevoerd.

Wat voor soort cookies gebruikt deze site?

De site www.o-mur.com gebruikt cookies waarmee via Google Analytics (statistieken) Internetbezoekcijfers worden gegenereerd.

Hoe kan ik cookies toestaan of weigeren?

De weigering van cookies kan tot gevolg hebben dat geen toegang kan worden verkregen tot bepaalde diensten. Om de installatie van cookies te weigeren, kan een gebruiker zijn computer als volgt configureren:

Safari™:
Voor Safari™: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR

Chrome™:
Voor Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

Firefox™:
Voor Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/products/firefox/privacy-and-security/cookies

Opera™:
Voor Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Om meer over cookies te weten te komen kunt u de volgende websites bezoeken: http://www.allaboutcookies.org en http://www.cnil.fr/vos-obligations/sites-web-cookies-et-autres-traceurs/

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site www.o-mur.com is het Franse recht van toepassing. De uitsluitende rechterlijke bevoegdheid berust bij de Parijse rechtbanken.

Belangrijkste toepasselijke wetgeving:

  • Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens
  • Wet nr.  2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie.
  • Besluit nr. 2016-264 van 21 juli 2016 houdende wijziging van een vereenvoudigde norm voor geautomatiseerde de verwerking van persoonsgegevens bij het beheer van klanten en potentiële klanten (NS-048).


Lexicon

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt en bovengenoemde site gebruikt.

Persoonsgegevens: "informatie waarmee in welke vorm dan ook, direct of indirect, die natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd op welke de informatie betrekking heeft" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).